Regulamin

Regulamin świadczenia usług, przygotowywania i dostawy posiłków w ramach tzw.

 

Cateringu Dietetycznego Kukuła Healthy Food

 

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1

Właścicielem marki Kukuła Healthy Food jest firma JK-COMPANY Jakub Kukuła, z siedzibą na ul. Jagiellońskiej 55, 83-110 Tczew wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod NIP 593-25-13- 189, REGON 220511061.

 

§2 Definicje

Art. 1

Regulamin - Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Kukuła Healthy Food a w szczególności warunki składania zamówienia, zmiany i odwoływania zamówień, zawieszanie abonamentu, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przyjęcie oferty przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu Art. 384 kodeksu cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Usługi - przygotowanie i dostarczanie przez Kukuła Healthy Food posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 

§3 Przedmiot zamówienia

Art. 1

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Lunch Box
 • Dieta Optimal (1000 kcal lub1200 kcal lub 1500kcal lub 2000kcal lub 2500kcal) - 5 posiłków dziennie
 • Dieta Active (1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500kcal lub 3000) - 5 posiłków dziennie
 • Dieta Gluten-free (1000kcal lub 1200kcal lub 1500kcal lub 2000kcal lub 2500kcal) - 5 posiłków dziennie
 • Dieta Tarczycowa (1000kcal lub 1200kcal lub 1500kcal lub 2000kcal lub 2500kcal) - 5 posiłków dziennie
 • Dieta Vege (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500kcal lub 2000kcal) - 5 posiłków dziennie
 • Dieta Vege +Fish (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500kcal lub 2000kcal lub 2500kcal) - 5 posiłków dziennie

 

Art. 2

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym - pudełku tekturowym lub papierowej torbie, zamkniętym przy użyciu banderolki z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Kukuła Healthy Food („Cennik”), dostępnym pod adresem www.kukulahealthyfood.pl (zakładka „cennik”).

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.kukulahealthyfood.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

 

Art. 3

Dieta testowa to jednodniowy zestaw, który pozwala Klientowi sprawdzić jak wygląda dieta Kukuła Healthy Food. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie, lecz opatrzony jest niższą ceną.

Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

 

§4 Zamawianie usług w serwisie Kukuła Healthy Food

Art. 1

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

 

Art. 2

Aby przystąpić do programu serwisu kukulahealthyfood.pl należy wypełnić formularz zamówienia, znajdujący się na stronie www.kukulahealthyfood.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia, serwis kukulahealthyfood.pl skontaktuje się z klientem mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

 

Art. 3

Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy kontakt@kukulahealthyfood.pl.

 

Art. 4

Biuro serwisu kukulahealthyfood.pl przyjmuje zamówienia przez panel zamówień, a w razie pytań telefoniczny kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 669 885 111.

 

Art. 5 

W trakcie składania zamówienia, zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu kukulahealthyfood.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:

 1. chorób istniejących oraz przebytych;
 2. nadciśnienia tętniczego;
 3. cukrzycy;
 4. nietolerancji laktozy;
 5. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 6. w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 7. alergii.

 

Art. 6

Właściciel serwisu kukulahealthyfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w §4 Art. 5.

 

Art. 7

Zamawiającym program w serwisie kukulahealthyfood.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

 

§5 Płatności

Art. 1

Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry ( przedpłata!). Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy o numerze 24 1910 1048 2216 6951 6265 0001 prowadzony przez Deutsche Bank w Warszawie S.A.. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.

 

Art. 2

W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis kukulahealthyfood.pl nie zrealizuje zamówienia lub z jego opóźnieniem wedle następnej możliwej realizacji.

 

Art. 3

Korzystanie z usług serwisu kukulahealthyfood.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej kukulahealhyfood.pl.

 

Art. 4

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie kukulahealthyfood.pl serwis kukulahealthyfood.pl wysyła e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony §5 Art. 1. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

Art. 5

Na życzenie Klienta serwis kukulahealthyfood.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy kontakt@kukulahealthyfood.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową po zaksięgowaniu należności na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

 

§6 Dostawa

Art. 1

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty wedle przedziału godzinowego dla danej miejscowości.

 

Art. 2

W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.

 

Art. 3

W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Kukula Healthy Food planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

 

Art. 4

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy danej miejscowości.

 

Art. 5

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do 2 dni roboczych poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

Art. 6

Opłata za dostawę poza wyznaczony teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z obsługą firmy Kukuła Healthy Food.

 

§7 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy, dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

 

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie Kukuła Healthy Food do godz. 15:00 na 2 dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.10:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 10.00 w piątek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 8:00 – 18:00 w formie telefonu na numer 669 885 111 bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na: kontakt@kukulahealthyfood.pl.

 

Art. 3

Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w §7 Art. 2 nie będą realizowane.

 

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę Kukuła Healthy Food wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub sms na podany numer tel.

 

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

 

§8 Reklamacje

Art. 1

Reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Kukuła Heathy Food można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@kukulahealthyfood.pl

 

Art. 2

Reklamacje należy składać w terminie maksymalnie 24h, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja winna zawierać opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

 

Art. 3

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Kukuła Healthy Food poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

 

Art. 4

W razie stwierdzenia przez Kukułą Healthy Food, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Kukuła Healthy Food Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

§9 Polityka prywatności

Art. 1

Materiały udostępniane Użytkownikowi oraz wygląd i treść Serwisu internetowego kukulahealthyfood.pl stanowią własność JK-Company Jakub Kukuła i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Art. 2

Firma JK-Company Jakub Kukuła zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu kukulahealthyfood.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Kukuła Healthy Food wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Kukuła Healthy Food zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

 

Art. 3

Publikowane przez Klientów w Serwisie internetowym informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Kukuła Healthy Food nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Art. 4

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Kukuła Healthy Food